| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
مدیر اجرائیآقای محمد علی نیازی0253-71102560253-7110603 
پیگیری امو ر اجرائی 
 
7:30 الی 14:30
مدیریت اجرائيآقاي محمد علی نيازی09193549362025-37110256 
مديريّت سايت - ثبت نام - ارائه مقاله 
 
9 الي 1 ظهر