صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

انشااله:

تا انتهاي شهريور ماه 97: اخذ مقالات

تا انتهاي آذر: ارزیابی و انتخاب مقالات برتر

بهمن 97: موعد برگزاری همايش