| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آخرین مهلت برای ارسال خلاصه مقالات و اصل مقالات 15 اسفندماه

آخرین مهلت ارسال مقالات تا 15 اسفندماه تعیین شده و سامانه برای ارسال مقالات مجدد باز شده است

ادامه مطلب1396/11/28

راهنمای تنظیم مقالات

راهنمای تنظیم مقالات همایش ملی نقش رسانه های دیداری شنیداری در تبیین اسلام

ادامه مطلب1396/11/14


تمدید زمان شرکت در همایش و تغییر زمان همایش

زمان جدید برگزاری همایش : 30 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 20 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 اسفند 1396


ادامه مطلب1396/10/03

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر