| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

محورهای همایش

جزئیات موضوعات و محورهای همایش

محورهای همایش

# ارتباطات و رسانه های دیداری شنیداری

-          نقش پژوهش در تقویت رسانه های دینی

-          نقش رسانه ها در پژوهش­های اسلامی

-          نقش رسانه های دیداری شنیداری در شکوفایی دینی و فرهنگی ملت ها

-          نقش رسانه های نوین در تبیین اسلام

-          رسانه های نوین ( تهدیدها و فرصت ها ) برای جهان اسلام

-          ارتباطات رسانه ای جهان اسلام ( اهداف . ضرورت ها . چالش ها )

-          گفتمان تقریبی رسانه های جهان اسلام

-          سواد رسانه ای در تبیین اسلام

# رسانه های دیداری شنیداری  و تقریب مذاهب اسلامی

-          نقش رسانه ها در تبیین وحدت اسلامی

-          نقش رسانه ها در تخریب و تضعیف وحدت اسلامی

-          تفرقه افکنی رسانه ای در جهان اسلام

-          راهبردهای رسانه ای برای مقابله باچالش های فراروی وحدت اسلامی

-          نقش رسانه ها در ترویج و تقویت تقریب مذاهب با تاکید بر ظرفیت های نهادهای تقریبی

-          دیپلماسی وحدت اسلامی و چالش های رسانه ای

-          رسانه های تقریبی ( اهداف . ضرورت . راهبردها )

# رسانه ها و تمدن اسلامی

-          نقش رسانه ها در شکل­گیری تمدن بزرگ اسلامی

-          رسالت رسانه ها در تمدن بزرگ اسلامی

-          نقش رسانه ها در تقویت تمدن بزرگ اسلامی

-          نقش رسانه ها در تخریب و تضعیف تمدن بزرگ اسلامی

# رسانه های دیداری شنیداری و حقوق بین الملل

-          توهین به مقدسات دینی در حقوق بین الملل با نگاه به عملکرد رسانه ها

-          جنگ رسانه ای از منظر حقوقی

-          رسانه های دیداری شنیداری و چالش های حقوقی


 

# دین و رسانه های دیداری شنیداری

-          نسبت دین و رسانه

-          رسانه های دینی اخلاقی ( ضرورت ها . اهداف . چالش ها )

-          جهانی شدن رسانه و تحقق امت واحده اسلامی

-          نقش رسانه های دیداری شنیداری دینی در نشان دادن چهره ی حقیقی اسلام

-          شیوه های نوین تبلیغ در جهان معاصر ( با تاکید بر ظرفیت رسانه ها )

-          نقش رسانه ها در تخریب و تقویت چهره ی اسلام

-          دین رسانه ای رسانه ی دینی !

# رسانه ها و بیداری اسلامی

-          نقش رسانه ها در شکل گیری اسلام هراسی

-          رسالت رسانه های دیداری شنیداری در بیداری اسلامی

-          بیداری اسلامی و چالش های رسانه ای پیش رو

-          نقش رسانه ها در تقویت بیداری اسلامی

-          نقش رسانه ها در تخریب و تضعیف جریان بیداری اسلامی

-          ظرفیت رسانه ها در بیداری اسلامی

-          نقش رسانه ها در افق پیش روی بیداری اسلامی

# علوم انسانی اسلامی و رسانه های دیداری شنیداری

-          نقش علوم قرآنی در تبیین اسلام ( با تاکید بر ظرفیت رسانه )

-          مبانی فلسفی رسانه های دینی

-          چالش های فقهی رسانه های دیداری شنیداری

-          باید ها و نباید  های اخلاقی رسانه های دیداری شنیداری

-          کمک های ادبیات به رسانه های دیداری شنیداری ( با تاکید بر مسئله ی تبیین اسلام )بازگشت1396/08/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !