| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم زهرا کاشانی ها ( دانشگاه شهید رجایی )

سركار خانم ریحانه حقانی ( جامعه الزهرا )

سركار خانم مریم زارع اقدم ( حوزه عبدالعظیم حسنی )

سركار خانم نجمه نجم ( جامعه الزهرا )

سركار خانم اعظم رحمت آبادی ( مکتب نرجس )

سركار خانم مهرشاد شبابی ( دانشگاه امام حسین )

سركار خانم درناز صمدیان
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر