صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

چهارمین کنگره بین‌المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین
محور اول: سیره علمی و معنوی
* زندگی‌نامه و خاطرات
* اساتید و شاگردان بانو 
* مدیریت زمان و فراگیری دانش
* مقام اجتهاد و نقل حدیث بانو امین
* سیره علمی و سیره تعلیمی بانو امین
* معرفی تألیفات بانو امین
* سیره مدیریتی خانواده بانو امین
* سیره اخلاقی و اجتماعی بانو امین
محور دوم: تفسیر و علوم قرآن
* روش شناسی تفسیر مخزن العرفان
* آرای خاص تفسیری بانو امین
* نگرش موضوعی در مخزن العرفان
* رویکرد بانو امین به مسایل جدید در مخزن العرفان
* جایگاه زن و مسایل مختلف مربوط به آن در مخزن العرفان
محور سوم: نگرش فلسفی و عرفانی بانوامین
* رویکرد عرفانی و معنوی بانو امین
* مبانی فکر فلسفی بانو امین
* جایگاه عقل و قلب در اندیشه بانو امین
* رویکرد خداشناسی و معنویت گرایی بانو امین
* مراتب عرفان عملی از دیدگاه و سلوک بانو امین
محور چهارم: زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر
* روش الگوگیری از سیره علمی بانو امین در دوران معاصر
* روش الگو گیری از سیره عملی بانو امین در دوران معاصر
* نقد و بررسی افراط و تفریط‌های معاصر در مورد جایگاه و رسالت زن مسلمان
* نقد و بررسی فمنیسم غرب گرایانه بر اساس آرای بانو امین
* آسیب شناسی حیات علمی و معنوی زنان از دیدگاه بانو امین
* راه‌کارهای برون رفت از مشکلات زنان در دوران معاصر براساس اندیشه بانو امین