| اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه :
 

ردیف

موضوع

امتیاز

۱

تناسب عنوان مقاله با محورهای همایش

۱۲

۲

داشتن چکیده ،کلید واژه ، مقدمه ،متن ،نتیجه گیری ،منابع و مآخذ(از نظر شکل)

۱۲

۳

داشتن سوال یا فرضیه تحقیق و ساختارمند بودن آن

۱۲

۴

دارا بودن پیشینه تحقیق و داشتن جنبه نوآوری

۷

۵

قوت و اتقان تحلیل داده ها و مستدل بودن آنها

۱۰

۶

مستند سازی به آیات و روایات و آثار مورد استفاده

۱۰

۷

انسجام منطقی متن و پاسخگویی به پرسش های تحقیق

۵

۸

داشتن رویکرد کاربردی و عملی ،در برخی از محورها

۵

۹

رعایت نظام ارجاعات ، کافی بودن تعدد و اعتبار منابع

۷

۱۰

شیوایی قلم و نگارش ،رعایت علایم نگارشی

۱۰

۱۱

نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادها

۱۰

 


  
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر