| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه امتیاز دهی و پذیرش مقالات

نحوه امتیاز دهی و پذیرش مقالات

ادامه مطلب1397/11/08

آموزش نحوه ارسال و بارگزاری مقالات در سایت همایش

آموزش نحوه ارسال و بارگزاری مقالات در سایت همایش

ادامه مطلب1397/11/07

چهارمین و پنجمین کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه فاطمیه (س)شهر کرمان برگزار شد.

چهارمین و پنجمین کارگاه مقاله نویسی در مدرسه علمیه فاطمیه (س)شهر کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب1397/10/17

دوازدهمین پیش نشست همایش در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزارشد.

دوازدهمین پیش نشست همایش در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزارشد.

ادامه مطلب1397/10/12

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر