| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

موضوعات پیشنهادی یک برای همایش ملی اندیشه های قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره)

در پی درخواست طلاب ودانشجویان ،ریز موضوعاتی جهت نگارش مقاله ارائه شد.

 باتوجه به درخواست  موضوع  از سوی طلاب ،دانشجویان وقرآن  پژوهان جهت شرکت در همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل&

دبیرعلمی همایش موضوعات پیشنهادی را پیرامون هرکدام ازمحورهای همایش عنوان نمودند.

1-بخش اعجاز قرآن  

 1. آراء آیت الله العظمی فاضل لنکرانی& در بحث شناخت اعجاز قرآن
 2. واکاوی تاریخی پیدایش و گسترش واژه اعجاز و معجزه در علوم قرآنی (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 3. پژوهشی در اسرار پیدایش انسان بر اساس آیه 58 سوره حج (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 4. اعجاز علمی قرآن با تاکید بر آیه 47 سوره ذاریات (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 5. اعجاز علمی قرآن با تاکید بر آیه 5 سوره حج (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 6. اعجاز علمی قرآن با تاکید بر آیه ي 7 سوره ي نبأ (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 7. چیستی و چگونگی اعجاز در تفاسیر معاصر شیعه (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 8. تحلیل تطبیقی وجوه اعجاز قرآن در تفسیر المنیر و مدخل التفسیر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 9. نقد شبهه مستشرقان در نفی اعجاز قرآن و عدم اصالت آن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 10. تاملی در نظریه ي آیت الله العظمی فاضل لنکرانی & در اعجاز قرآن
 11. درآمدی بر اعجاز علمی در آیینه قصص قرآنی (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 12. سبک تعامل مفسران معاصر با آیات کیهان شناسی (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 13. پژوهشی در تعریف،‌ تبیین و توصیف «زیادة المبانی تدلّ علی زیادة المعانی» با رویکرد قرانی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 14. تحلیل و بررسی آیات تحدّی با تکیه بر نظم قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 15. بررسی تفسیری گزاره های علمی قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 16. مکانیزم قرآن کریم به نیازهای بشر از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 17. اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 18. بررسی تطبیقی ماهیت معجزه از منظر علامه مصباح یزدی و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 19. بررسی تطبیقی اعجاز قرآن کریم از منظر شیخ مفید و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 20. تملی در نظریه ي سید مرتضی و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی & در اعجاز قرآن
 21. واکاوی ملاک تحدّی در قرآن کریم (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 22. پیشگویی های غیبی در قرآن کریم (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 23. تاملی در اعجاز تشریعی قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 24. تاملی بر جلوه های اعجاز بیانی در سوره ي مدثر از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 25. اعجاز علمی قرآن مجید در مسئله مراحل تکامل جنین (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 26. رویکردهای اعجاز شناسانه علمی قرآن کریم در پنج قرن اول هجری (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 27. اعجاز علمی قرآن کریم در مورد چگونگی حرکت خورشید، ماه و زمین(با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 28. نقد و بررسی آرای مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 29. بررسی آیات تحدّی در پاسخ گویی به شبهات اعجاز قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 30. بررسی آیات تحدّی در پاسخ گویی به نیازهای بشر (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 31. بررسی نقش علم بلاغت در پاسخگویی به شبهات اعجاز قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 32. نقد و بررسی شبهات حول اعجاز قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 33. تبیین معنا و مفهوم اعجاز بطنی قرآن کریم (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 34. بررسی اعجاز بیانی قرآن کریم با تاکید بر گزینش هدفمندی واژه ه (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 35. جستاری بر بدیهی بودن اعجاز قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 36. نگاهی به فرا زمانی و فرامکانی بودن قرآن کریم (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)

2-بخش اختلاف قرائت

 1. طبقه بندی و تحلیل آراء آیت الله العظمی فاضل لنکرانی & در حوزه اختلاف قرائات
 2. اختلاف قرائات و نقش آن در تفسیر قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 3. روش شناسی رویکرد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی & در اختلاف قرائات
 4. مقدمه ای بر تاریخ اختلاف قرائت قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 5. نقد آرای مستشرقان در پیرامون مساله اختلاف قرائت (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 6. نقد و بررسی شبهات حول اختلاف قرائت (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)

 

3-بخش تحریف ناپذیری قرآن کریم

 1. شبهه شناسی تحریف قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 2. نقد سندی و متنی روایات تحریف قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 3. ارتباط اختلاف قرائت با تحریف قرآن آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 4. فرایند نتیجه گیری مستشرقان در مساله تحریف قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 5. بررسی تحریف ناپذیری قرآن در آثار آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 6. بررسی تطبیقی تحریف ناپذیری قرآن از دیدگاه علامه شعرانی و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 7. نقد و بررسی شبهات حول تحریف ناپذیری قرآن  (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)

 

4-بخش خبر واحد و عقل در تفسیر قرآن کریم

 1. اعتبار خبر واحد در تفسیر و فقه از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 2. بررسی تطبیقی جایگاه و کارکرد خبر واحد در مبانی تفسیر آیت الله جوادی آملی و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 3. اعتبار سنجی روایات تفسیری با تاکید بر دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 4. نگاهی به تاریخچه و روش تفسیر روایی قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 5. بررسی تطبیقی حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن آیت الله مصباح یزدی و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 6. نقد و بررسی ادلّه منکرین حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 7. بررسی تطبیقی عقل و نقش آن در تفسیر قرآن از نگاه مکتب تفکیک و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 8. بازکاوی اعتبار و کارکرد عقل در فهم قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 9. بازکاوی مبانی تفسیر قرآن در آثار آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 10. نگاهی به استدلال بر جواز و لزوم بهره گیری از عقل در تفسیر قرآن با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 11. تحلیل انتقادی استناد به ظواهر قرآنی در تفسیر «من وحی القرآن» (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 12. جایگاه عقل و نقل در تفسیر قرآن از دیدگاه ابن تیمیه و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 13. نقد و بررسی شبهات حول عقل در تفسیر قرآن کریم (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)
 14. نقد و بررسی شبهات حول خبر واحد در تفسیر قرآن کریم (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)

5-بخش محکمات و متشابهات

 1. پژوهشی در مسئله آیات متشابه لفظی قرآن کریم از نظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 2. نگاهی نو به آیات محکمات و متشابهات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 3. بررسی تطبیقی مبانی تفسیری فخر رازی و آیت الله العظمی فاضل لنکرانی & در مسئله ي نسخ
 4. ساختارهای چند وجهی قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 5. تبیین نقش و کارکرد ظواهر کتاب در تفسیر قرآن آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 6. تاملی در نظریه ي آیت الله العظمی فاضل لنکرانی & در ظواهر کتاب
 7. نقد و بررسی شبهات حول محکمات و متشابهات آیات قرآن (با تاکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &)


بازگشت1397/08/03
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !