| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 
باتوجه به درخواست مکرر طلاب و پژوهشگران دبیرعلمی همایش سومین موضوعات پیشنهادی را  ارائه دادند.

 1. تبیین اختلاف قرائت در آیات الاحکام عبادی (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 2. کارکرد قرائت عبدالله ابن مسعود در تبیین آیات الاحکام (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 3. پژوهشی در «قواعد فقهی قرآن و گسترده آن» (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 4. نقش قرائات هفت گانه در مقام استنباط احکام (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 5. تحلیل کارکردهای سیاق در نظریه‌ي اصولی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 6. روش شناسی تفسیر فقهی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 7. ظواهر قرآن و نقش آن در اختلاف فتاوای فقیهان (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 8. حجیت ظواهر قرآن کریم از نگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 9. قواعد و شرایط نسخ احکام شرعی (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 10. ارزیابی نظریه‌ي وقوع نسخ در فقه اسلامی از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 11. بررسی مفهوم و شروط نسخ از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی &
 12. ساختارهای چندوجهی قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 13. بررسی و ارزیابی آرای فقهیان درباره آیه ي نسخ (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 14. تبیین و بررسی مبانی فقهی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 15. تحلیل کارکردهای دانش اصول فقه در تفسیر قرآن از منظر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&
 16. حوزه های مشترک دانش فقه و تفسیر (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 17. پیامدهای اندیشه‌های اخباریون در حوزه‌ي پژوهش های قرآن (با تأکید بر بیانات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی&)
 18. جایگاه حجیت ظواهر در استنباطات فقهی در اندیشه قرآنی آیت الله العظمی فاضل&
 19. ملاکهای اصولی استنباط از ظواهر قرآن از منظر آیت الله العظمی  فاضل&
 20. پاسخهای مبنایی آیت الله  فاضل به نواعتزالیان در نوع فهم. تفسیر و استنباط احکام
 21. موضوعیت یا طریقیت نهاد عاقله از منظر آیت الله العظمی فاضل &
 22. تاریخمندی یا فراتاریخی بودن آیات جزایی قرآن در اندیشه قرآنی آیت الله العظمی فاضل&
 23. جایگاه مقاصد شریعت در استنباطات قرآنی در اندیشه قرآنی آیت الله العظمی فاضل &
 24. بررسی فقهی- حقوقی حق مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در اندیشه قرآنی آیت الله العظمی فاضل&
 25. مفهوم و جایگاه آزادی عقیده و آزادی بیان و... از منظر آیات قرآن کریم با تاکید بر اندیشه آیت الله العظمی فاضل &
 26. واکاوی اصول فهم تفسیر و حل تعارض آیات الاحکام از منظر آیت الله العظمی فاضل&
 27. قواعد فقه جزایی مستنبط از آیات قرآنی از منظر آیت الله العظمی فاضل&
 28. قواعد فقه حقوقی و قواعد فقه خانواده و... حتی قواعد فقه تجارت و کسب و کار نیز قابل بررسی است
 29. قواعد فقه سیاسی در اندیشه قرآنی آیت الله العظمی فاضل &
 30. قواعد فقه روابط با کفار و مسلمانان در اندیشه قرآنی آیت الله فاضل&
 31. بررسی موضوعیت یا طریقیت الفاظ قرآن کریم با تاکید بر دیدگاه های آیت الله العظمی فاضل& در پاسخ به دیدگاه های نصر حامد ابوزید. سروش و ... .

 بازگشت1397/09/13
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !