| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

تاریخ های مهم :
رئیس همایش حضرت آیت الله فاضل لنکرانی
برگزار کننده همایش مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن به ریاست حضرت استاد سیدمحمدحسین عظیمی
دبیر علمی همایش حجت الاسلام دکتر محسن قمرزاده
دبیر اجرائی همایش حجت الاسلام سیدعبدالوهاب مسترحمی
شورای سیاست گذاری همایش
کمیته علمی همایش
کمیته ارزیابان
کمیته برگزاری