صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای کلی همایش بر اساس کتاب "مدخل التفسیر" در چهار موضوع قرار گرفته است:

اعجاز

- شاخصه های اعجاز

- وجوه تحدی

- اعجاز بلاغی

- اعجاز تشریعی

- اعجاز علمی

- شبهات حول اعجاز

قراءات

- تواتر قراءات

- حجیت قراءات

اصول تفسیر

- منبعیت کتاب

- منبعیت سنت

- منبعیت عقل

تحریف ناپذیری

- ادله تحریف ناپذیری

- شبهات مبتنی بر تحریف

و دیگر مباحث علوم قرآن بر اساس آثار فقهی و اصولی ایشان نظیر:
وحی شناسی، جمع قرآن، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، خطابات قرآن، حجّیت ظواهرو...

در ضمن، محققین محترم می توانند بر اساس کتاب مذکور، ریز موضوعاتی که احیانا مرتبط با دیگر مباحث علوم قرآنی باشد را برگزیده و به نگارش مقالات بپردازند.